โรงเรียนบ้านพิณโท

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้ามาชมลำดับที่
Free Counter
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2555
เว็บไซต์โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนบ้านพิณโท

โรงเรียนอาเวชมารีอา

โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนนันตาศึกษา

โรงเรียนพระกุมารอุบล

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

โรงเรียนมารีย์นิรมล

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

โรงเรียนอุบลวิทยากรแบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

ตัวอย่างเค้าโครงข้อสอบกลางภาค
แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกเงินออม
แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
แบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลตนเองรายบุคคล (SAR)
แบบสรุปโครงการงานทักษะวิชาการ
ปกมาตรฐาน
แบบบัญชีครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

กรมบัญชีกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ.

ก.ค.ศ.

คุรุสภา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

เว็บไซต์ Asean

สถานีตำรวจอำเภอม่วงสามสิบ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สพท. เขต 1

สนง.คณะกรรมการการ สช.

สพป.อบ. 1

อบจ.อุบลราชธานี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนได้จัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเคลื่อนไหวในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองคลิกดูครับ
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ


ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องระดับปฐมวัย
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก
 
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee