โรงเรียนบ้านพิณโท

 
ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รุ่น ปีการศึกษา 2554
1. เด็กชายธนโชติ ภูจอมดาว 21. เด็กหญิงสุจิตรา ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงพวงผกา ฆารสมบูรณ์ 22. เด็กหญิงอนันตญา วงค์จันลา
3. เด็กหญิงศศิมา ภูมิภาค 23. เด็กชายเนติพงษ์ โชคชัย
4. เด็กหญิงปัญญาพร แสงเขียว 24. เด็กชายวิศรุต หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงคริสมาส กิ่งนาระ 25. เด็กชายนนทนันท์ พะนะลาภ
6. เด็กชายสหรัฐ คำภา 26. เด็กหญิงภาวิดา ก่องดวง
7. เด็กหญิงสุภานันท์ ผาน้ำคำ 27. เด็กหญิงวิรชา ขุมเงิน
9. เด็กหญิงสุวนันท์ ดอบุตร 28. เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดเพียร
10. เด็กหญิงณัฐฎา ละมุล 29. เด็กหญิงอุไรพร หอมหวล
11. เด็กหญิงรัชนก กิ่งแสง 30. เด็กชายปริญญา งามเถื่อน
12. เด็กหญิงชญากร จอมหงส์ 31. เด็กชายศุภชา สายจันดี
13. เด็กหญิงวิภาพร แสงมณี 32. เด็กชายวิวัฒน์ เนรมิตวรวรกุล
14. เด็กหญิงจันทร์นภา สมหา 33. เด็กชายพงศ์พรรณ กุลพรม
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงหนู 34. เด็กหญิงวิภาดา วงษ์จำปา
16. เด็กหญิงณัฐญา ศรีโค 35. เด็กชายธนพล ขำคม
17. เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์สามารถ 36. เด็กหญิงขนิษฐา นามเสนา
18. เด็กชายสุรศักดิ์ นามทอง 37. เด็กชายอมรศักดิ์ โคมทอง
19. เด็กหญิงอรศา พรคำเดช 38. เด็กหญิงวริศรา ยืนสุข
20. เด็กชายศราวุฒิ คาถา 39. เด็กหญิงศุภนิดา ก่องดวง
  40. เด็กหญิงกาญจนา มูลเพ็ญ
  41. เด็กชายสงกรานต์ เฉลิมวงศ์
  42. เด็กหญิงกรรณิการ์ มหิศยา
  43. เด็กหญิงปาริชาติ จุฬารมย์
  44. เด็กชายยุทธนา ชาวสวนแตง
  45. เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศิริวาลย์
  46. เด็กหญิงอัญชลี บัวนาค
  47. เด็กชายนัฐวุฒ เกื้อทาน
  48. เด็กชายนพพล แก้วประชุม
  49. เด็กชายสุริยัน เกษร
  50. เด็กชายสงกรานต์ เฉลิมวงศ์
 
รุ่น ปีการศึกษา 2555
1. เด็กหญิงพุธชา สวาทวงศ์ 13. เด็กชายวุฒิไกร พวงสุข  
2. เด็กหญิงจิตรลดา ไชยชาติ 14. เด็กชายธานินทร์ ใจชุ่ม  
3. เด็กชายฐิติพงศ์ เกษเงิน 15. เด็กหญิงจีระนันท์ บุญรอด  
4. เด็กชายธนากร สุวรรณ 16. เด็กหญิงนันทิภา บุญใหญ่  
5. เด็กหญิงพัชรี วรรณพันธ์ 17. เด็กชายรัฐพงษ์ กาญจนศรี  
6. เด็กชายอังกรู พิพัฒน์กูล 19. เด็กหญิงขนิษฐา สืบสาร  
7. เด็กชายจิรายุ ศิริคุณ 20. เด็กหญิงอทิตยา สินลับ  
8. เด็กชายศิริศักดิ์ พรมสวัสดิ์ 21. เด็กชายจินดา วงศ์ก่อ  
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เหล่าดี 22. เด็กหญิงกานดา ใจกล้า  
10. เด็กหญิงศรัญญา วรรณพันธ์ 23. เด็กชายศุภชัย เข็มขันธ์  
11. เด็กชายชาติชาย สารบุญ 24. เด็กหญิงสุกัญญา แก้วกาฬ  
12. เด็กชายสหชัย ทองอ่อน 25. เด็กชายเกียรติศักดิ์ สีสำรวม  
  26. เด็กชายปัณณธร ประทุมชาติ  
  27. เด็กชายธีระสิทธิ์ อินทร์อ่อน  
  28. เด็กหญิงณัฏฐฌา งามเลิศ  
 
รุ่น ปีการศึกษา 2556
1. เด็กชายนฤเทพ ภูโบราณ 20. เด็กชายเนติพงษ์ หลอดแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา อ่อนมิ่ง 21. เด็กหญิงพิทยารัตน์ คำมูล
3. เด็กหญิงวริศรา เจริญวงศ์ 22. เด็กชายนนทกร แก้วสาสุข
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา ขุนทอง 23. เด็กหญิงกัลยา วงศ์เพ็ญ
5. เด็กหญิงมนธิรา ยืนสุข 24. เด็กหญิงประวีณา สวัสดิ์พันธ์
6. เด็กชายธีระพงษ์ หน่อแก้ว 25. เด็กชายชัชวาล สิงห์คู่
7. เด็กชายปริญญา วงษ์เพ็ญ 26. เด็กชายไชยา ศิริฝ้าย
8. เด็กชายชัยธวัช สีสุพล 27. เด็กหญิงอัฐภิญญา สานันท์
9. เด็กหญิงนวลอนงค์ วิริยะพันธ์ 28. เด็กชายชินวัตร ไชยวารี
10. เด็กหญิงแพรว แสงสุรินทร์ 29. เด็กชายณัฐวุฒิ ปลุกใจ
11. เด็กชายอภิวัฒน์ วาระศรี 30. เด็กชายอิทธิเดช ผลเพียร
12. เด็กชายชนาวุธ คำเพราะ 31. เด็กชายบัณฑิต สารบุญ
13. เด็กหญิงปริศนา อ่อนชาติ  
14. เด็กหญิงพัชรี ศรีโค  
15. เด็กหญิงประอรรัตน์ จันดี  
16. เด็กชายวีระวัฒน์ ดวงแก้วพันธ์  
17. เด็กชายเอกราช ทับภูตา  
18. เด็กหญิงธนพร ระดาบุตร  
19. เด็กชายภูริเดช ทั่งน้อย  
 
 
 
เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ. 1     
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(เก่า)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(ใหม่)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านธาตูน้อย(สิงห์ประชาฯ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นฯ)
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงฯ)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee