โรงเรียนบ้านพิณโท


 
ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ศึกษาธิการภาค 9
จังหวัดอุบลราชธานี สุดยอดเด็กไทย ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
1. ครูเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 94.83 คะแนน  
2. ครูสมชาติ ทองโสม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 94.83 คะแนน  
3. ครูรัตนพร วันหลัง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ป. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ได้ 86.00 คะแนน  
4. ครูเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ได้ 84.75 คะแนน  
5. ครูเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 95.88 คะแนน  
6. ครูลักขณา พันธ์เพ็ง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 90.60 คะแนน  
7. ครูมานิตย์ จันทร์งาม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 88.60 คะแนน  
8. ครูมานิตย์ จันทร์งาม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้ 82.67 คะแนน  
   
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
1. ครูเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดย ด.ญ. วิภาวรรณ รูปใส และ ด.ช. ณัฐวุฒิ กุลพรม
2. ครูลักขณา พันธ์เพ็ง นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค จังหวัดนครพนม โดย ด.ช.ณัฏฐกร พร้อมบุญ ด.ช.ธีรภัทร์ บุญเพิ่ม และ ด.ช. สุเมธ สาระจันทร์
3. ครูลักขณา พันธ์เพ็ง นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค จังหวัดนครพนม โดย นายศุภกิจ ล้อมทอง นายวรเชษฐ มาตี และ นายภานุวัฒน์ รุ่งเรือง
     
     
 
เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ. 1     
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(เก่า)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(ใหม่)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านธาตูน้อย(สิงห์ประชาฯ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นฯ)
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงฯ)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง โรงเรียนนันตาศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee