โรงเรียนบ้านพิณโท

ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นโยบาย


นโยบาย
1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและรักการออกกำลังกาย
    5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
    6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
    7. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 
กลับหน้าแรก
 
 
เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ. 1     
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(เก่า)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(ใหม่)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านธาตูน้อย(สิงห์ประชาฯ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นฯ)
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
R#8226;โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงฯ)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง โรงเรียนนันตาศึกษา
 
 
 
 
 
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee