โรงเรียนบ้านพิณโท

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

ตัวอย่างเค้าโครงข้อสอบกลางภาค
แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกเงินออม
แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
แบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลตนเองรายบุคคล (SAR)
แฟ้มสะสมงานองค์ประกอบที่ 8
แบบสรุปโครงการงานทักษะวิชาการ
Untitled Document
 
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 

   ประวัติ ร.ต.ต วีระวัฒน์ พิณโท


         

ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท

 
เกิดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อายุ ๕๒ ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล ม่วงสามสิบ อำเเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๓ - ๑๒๙ - ๒๐๒๙
อาชีพเดิม
ข้าราชการตำรวจ
อาชีพปัจจุบัน
ครูโรงเรียนเอกชน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท)
ประวัติการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ สถานศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) สถานศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) สถานศึกษา โรงเรียนสิทธิธรรมศาสตรศิลป์ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การขาย โรงเรียนพานิชยการอุบลราชธานี ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี
นักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภุธร ๕ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กำลังศึกษาปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (Umt.)
 
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๖ รับราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ กองบัญชาการ ตำรวจ ตระเวนชายแดน กรมตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๓๔ รับราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม ฝ่ายตรวจยานพาหนะทางอากาศ สนามบินนานาชาติ (Bangk International Airport) ดอนเมือง สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ รับราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ กรมตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๔๑ รับราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร อำเภอม่วงสามสิบ สังกัด ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัด นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๘ บ้านเทพา ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ถึง ปัจจุบัน
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
จราจรดีเด่น สถานีตำรวจภูธร อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ป้องกันปราบปรามดีเด่น ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
สืบสวนดีเด่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา
 
กลับหน้าแรก
โรงเรียนเอกชน เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี :     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee