โรงเรียนบ้านพิณโทUntitled Document
ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


    ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพโรงเรียนบ้านพิณโท ได้เป็นตัวแทนเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีวิสามัญ ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ อ.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ และวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพค่ายคุณธรรม จริยธรรม "WE ARE GOOD : เรา คือ คนดี" ประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
โครงการอบรมครูเพื่อร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสมาคมพิณโทวัฒนา จากท่านวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1. อ.ดร.ลินดา เยห์ 2.อ.ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ และ 3. อ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมงานบายเนียร์พี่ ม.6 รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพบรรยากาศการสอบ (NT) ป.3 สนามสอบที่ 14 โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 8 มีนาคม 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2559 "ครูคือปราชญ์ ศิษย์ฉลาดคู่คุณธรรม" โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 16 มกราคม 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพิณโท รับรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Award (SWA) พร้อมร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและชุมนุมรอบกองไฟตอนกลางคืน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากลูกเสืออื่นทั่วโลก วันที่ 14-15 ม.ค. 60 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครพนม ประธานในพิธี พณฯ ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกับโรงเรียนบ้านพิณโทในการตรวจแถวพูดคุยและร่วมถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ลูกเสือ โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 10 มกราคม 2560 จ.นครพนม
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านพิณโทเข้าร่วมจัดนิทรรศการการลูกเสืออนูรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.เมือง จ.นครพนม
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านพิณโท "รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ" ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 59
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพการแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรม "โครงการพลังงานสัญจร" โดยวิทยากรจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องเปิดโลกปิโตรเลียม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 17 พ.ย.59
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากรศูนย์วิทยาศาสตร์ มาให้ความรู้ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 พ.ย.59
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือส่งเสริม
และประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์
ในชั้นเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านพิณโท ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย.59

ดูภาพกิจกรรม ..........
โรงเรียนบ้านพิณโทได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ เนตรนารี (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
โรงเรียนบ้านพิณโท อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี สังกัด สช.
ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.นฤมล ชารีกุล (มิ้นท์) ม.3/1
ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ( 7th International Finnjaboree, 2016 Roihu)

ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพนักเรียนทัศนศึกษางานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ดูภาพกิจกรรม .........
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โดยโรงเรียนบ้านพิณโท - โรงเรียนเขมราฐ กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนเขมราฐ ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 59 และเดินทางทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
ดูภาพกิจกรรม .........
โรงเรียนบ้านพิณโทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนและจัดซุ้มอาหารมากมาย
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันที่ 8 มกราคม 2559

ดูภาพกิจกรรม .........
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
โรงเรียนบ้านพิณโทได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 ระดับภาค จ.สุรินทร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วัน 7-9 ธ.ค. 58
ดูภาพการแข่งขัน .........
คืนเดือนเพ็ญ เส็งประทีบบ้านพิณโท และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถนนคอนกรีต
ดูภาพกิจกรรม .........
ฟ้อนรำงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง
ดูภาพกิจกรรม .........
นักเรียนแกนนำโครงการอัศวิน มอก. โรงเรียนบ้านพิณโท อบรมเครือข่ายอัศวิน มอก. ณ โรงเรียนหนองหล่มหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ วันที่ 18 ก.ย.58
ดูภาพกิจกรรม .........
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค. 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ส.ค. 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
โรงเรียนบ้านพิณโท ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Doraemon Singing and Dancing Contest 2015 และเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
กิจกรรมดำนาข้าว ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านพิณโท ประจำปีการศึกษา 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
พิธีประจำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพิณโท ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียด.........
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพิณโท และครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดหนองป่าพง และวัดพระธาตุหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 ก.ค. 58
ดูรายละเอียด.........
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 มิ.ย. 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิ.ย. 2558
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น อ.1, ป.6, ม.3, และ ม.6 วันที่ 24 มีนาคม 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพกิจกรรม The Inspiring Banpintho Generation 1 วันที่ 21 มีนาคม 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพนักเรียนทัศนศึกษางานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพงานกีฬาสีครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นอุบลราชธานี

ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2558
ดูภาพกิจกรรม .........
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านพิณโท ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
ดูรายละเอียด.........
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านพิณโท ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557
ดูรายละเอียด.........
 
กลับหน้าแรก
โรงเรียนเอกชน เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี :     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โรงเรียนนันตาศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee