โรงเรียนบ้านพิณโท

ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประวัติสถานศึกษา


ประวัติสถานศึกษา
                  โรงเรียนบ้านพิณโท เลขที่ ๑๙๙ ม.๘ ถนนชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์ พิณโท และนางน้ำทิพย์ พิณโท
เปิดสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน ขยายพื้นที่โรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ ๕๐ ไร่
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
ระดับปฐมวัย
เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ. 1     
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(เก่า)
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(ใหม่)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโ