บุคลากร
สมาคมพิณโทวัฒนา
   
 
   
นางน้ำทิพย์ พิณโท
ผู้รับใบอนุญาต
 
   
 
   
ร.ต.ต.ดร. วีระวัฒน์ พิณโท
ผู้อำนวยการ

(คลิกดูประวัติ)
 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   
นางน้ำทิพย์ พิณโท  
ประธานอำนวยการ (ผู้รับใบอนุญาต)
   
ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท
  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
นายวิทยา พิณโท   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสำรองบุตรจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธี เรือกิจ   ผู้แทนผู้ปกครอง
 
นายชัยยศ  ฉัตรทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง
 
นางสุนันทา พิณโท  ผู้แทนครู
นางสาวรัชนี เห็มภูมิ   กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
สิบเอกศรายุทธ สุทธิสมบัติ  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
 
นางสุนันทา พิณโท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวกรรณิการ์  เขียวลาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
 
นางรัตนพร วันหลัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
สายชั้นอนุบาล
 

 


นางสุนันทา พิณโท    
หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล

 นางบัวทอง นนทรีย์  
ครูผู้สอน
นางสาวศิวาพร หมายสิน    
ครูผู้สอน
นางสาวทอภัค ปักการะถา
ครูผู้สอน
นางสาวนฤทัย  นวะนิตย์
ครูผู้สอน
นางสาวนิตยา  พึ่งภพ
ครูผู้สอน
นางสาวสุนิตา  อภัยรี
ครูผู้สอน
นางสาวเจนจิรา  กันฮะ
ครูผู้สอน
นางสาวสมคิด สิงห์แก่น
ครูพี่เลี้ยง
นางทิพวัลย์  บุญเพิ่ม
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวสุภาพร กุลสิงห์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวบุศรา  กาญจนพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวกุสุมา  บุญประสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยง
   
นางสาวมุธิตา  กุทอง
ครูพี่เลี้ยง
นางพจนีย์  แสงวงค์
ครูพี่เลี้ยง
   
       
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

 
 
นางรัตนพร วันหลัง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
นางสาวฐิตารีรัตน์ อาญาเมือง   
ครูผู้สอน
นางสาวธัญญาภรณ์ แสงกล้า
ครูผู้สอน
นางสาวจริยา สาระมี
ครูผู้สอน
นางสาวณัทภัค ปักการะถา
ครูผู้สอน
นางสาวน้ำทิพย์ ดีพลงาม
ครูผู้สอน
นางสาวปรารถนา เปผักแว่น
ครูผู้สอน
นางสาวสุปราณี จิตรมย์
ครูผู้สอน
นางสาววิจิตรา  สอนอาจ
ครูผู้สอน
นางสาวชลิดา  ศรีพัทยากร
ครูผู้สอน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 
นางสาวนารี นามทอง  
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วย
ครูผู้สอน
นางสาวสุนิสา  คชเศียรสืบ
ครูผู้สอน
นางสาวจันตรียา มารตมุนโท
ครูผู้สอน
นางสาวสิราภรณ์ ศรีวลักษณ์
ครูผู้สอน
 
นางสาวกาญจนา ธรรมสาร 
ครูผู้สอน
นางสาวรัชนี เห็มภูมิ 
ครูผู้สอน
นางสาวศิรินทิพย์ จันทา 
ครูผู้สอน
 
       
       
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
 
นางสาวสุกัญญลักษณ์ พิบูลสังข์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
นายมานิตย์ จันทร์งาม
ครูผู้สอน
นางสาวนภาลัย สิมสิน
ครูผู้สอน
นางสาวจินดารัตน์ มูลสุวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวชุติมา  เงินบำรุง
ครูผู้สอน
นางสาวนันทิชา  สีสมยา
ครูผู้สอน
นางสาวสุนิสา ช่วงโชติ  
ครูผู้สอน
นางสาวไพจิตร เพ็ชรรัตน์
ครูผู้สอน
     
     
       
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
 
สิบเอกศรายุทธ สุทธิสมบัติ  
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
นายเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์
ครูผู้สอน
นางสาวสุภัคษร วงค์อุดม   
ครูผู้สอน
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีอุบล
ครูผู้สอน
นางสาวนงลักษณ์ แก้วลอย
ครูผู้สอน
นางสาวภาราตรี เรืองเจริญ
ครูผู้สอน
นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
ครูผู้สอน
นางสาวอัฉรพรรณี อุปริมาตร
ครูผู้สอน
     
     
       

 

® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee