โรงเรียนบ้านพิณโท

Untitled Document
ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

กรมบัญชีกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ.

ก.ค.ศ.

คุรุสภา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

เว็บไซต์ Asean

สถานีตำรวจอำเภอม่วงสามสิบ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สพท. เขต 1

สนง.คณะกรรมการการ สช.

สพป.อบ. 1

อบจ.อุบลราชธานี

 

   วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ “จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่โมเดลประเทศ 4.0 และเป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”
ค่านิยมองค์การ (VALUES)  คือ  “TEAM  WINS  : ทีมแห่งชัยชนะ”
          T : Teamwork                      :        การทำงานเป็นทีม  
E : Equality of Work               :        ความเสมอภาคในการทำงาน  
A : Accountability                  :        ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ  
M : Morality and Integrity       :        การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์  
W : Willful                           :        มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
I : Improvement                   :        การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
N : Network and Communication  :    การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S : Service Mind                   :        การมีจิตมุ่งบริการ
 

 
 
 
 
กลับหน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเอกชน เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี :     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee