โรงเรียนบ้านพิณโท

Untitled Document
ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม L.A.T.C
สรุปกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2555

แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
 

   วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “ภายในปีพ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านพิณโท จะมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพ รักการอ่าน ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ ห่างไกลสิ่งเสพติด อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก้าวสู่การเป็นประชาชนคุณภาพของอาเซียน ในปี 2558”
ค่านิยมองค์การ (VALUES) คือ “TEAM WINS : ทีมแห่งชัยชนะ”
T : Teamwork :   การทำงานเป็นทีม  
E : Equality of Work  : ความเสมอภาคในการทำงาน  
A : Accountability   : ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ  
M : Morality and Integrity : การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์  
W : Willful  : มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
I : Improvement  : การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
N : Network and Communication  : การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S : Service Mind   : การมีจิตมุ่งบริการ
 

 
 
 
 
กลับหน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเอกชน เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี :     
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee